سهامداران

شرکت سرمایه گذاری صدر تامین

تعداد سهام

۵،۱۹۸،۷۰۰

درصد سهام

٪ ۷۹.۹۸

شرکت صنایع خاک چینی ایران

۶۵۰،۰۰۰

٪ ۱۰

شرکت فرآورده های نسوز ایران

۶۵۰،۰۰۰

٪ ۱۰

شرکت معدنی املاح ایران

۶۵۰

٪ ۰.۰۱

شرکت صنایع مس شهید باهنر

۶۵۰

٪ ۰.۰۱

جمع
۶،۵۰۰،۰۰۰
٪ ۱۰۰