تاریخ ثبت: 1387/08/25

شناسه ملی: 10103750223

شماره ثبت: 332625

کداقتصادی: 411395873191

شرکت توسعه معادن پارس تامین در تاریخ 1387/08/25 تحت شماره 332625 با نام اولیه شرکت تامین ارتباطات پارس تارا در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. سپس براساس مصوبه مورخ 1393/02/21 مجمع عمومی فوق العاده صاحبان شرکت، نسبت به انجام تغییرات در اساسنامه شرکت اقدام گردید و نام شرکت به “شرکت توسعه معادن پارس تامین” تغییر یافت.

فعالیت اصلی شرکت

براساس ماده 2 اساسنامه، فعالیت های اصلی شرکت عبارتند از:

  1. اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن
  2. خرید مواد خام معدنی از منابع داخلی و خارجی
  3. فرآوری مواد معدنی، توزیع و فروش مواد معدنی خام و فرآوری شده در بازارهای داخلی و خارجی
  4. انجام فعالیت های صادراتی و وارداتی در زمینه مواد معدنی و صنایع معدنی
  5. تهیه و خرید ماشین آلات و تجهیزات معدنی و صنایع معدنی از منابع داخلی و خارجی
  6. مشارکت و جلب مشارکت در زمینه سرمایه گذاری و فعالیت ها و طرح های معدنی و صنایع معدنی در داخل و خارج از کشور
  7. انجام کلیه عملیات و معاملات بانکی، تجاری، صنعتی، معدنی، خدماتی و مشاوره ای که به طور مستقیم و غیرمستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق اعم از داخلی و خارجی مربوط باشد.