نام و نام خانوادگی

محمد نبی نوری

نوع عضویت

نایب ريیس هیئت مدیره و مدیرعامل

مقطع تحصیلی

دکترا

رشته تحصیلی

ارشد زمین شناسی

دکترای مدیریت DBA

سال تولد

۱۳۴۷

جواد نام آور جهرمی
غیرموظف - رئیس هیئت مدیره

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

۱۳۳۶

محمد حسین قائمی راد
غیرموظف

دکترا

مدیریت کسب و کار

۱۳۴۶

خشایار کاظمی
غیرموظف

کارشناسی ارشد

مدیریت اجرایی

۱۳۵۸

خالد کهرازه
موظف

کارشناسی ارشد

زمین شناسی اقتصادی

۱۳۶3