مدیرعامل تاصیکو در جلسه ویدیو کنفراس مدیران روابط عمومی

اخبار و گزارش های مثبت و امید بخش را به جامعه منتقل کنید
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین گفت: توان روابط عمومی شرکت ها در زمان مبارزه با ویروس کرونا و پوشش اخبار و گزارش های مجموعه اقدامات شرکت ها در زمینه های مختلف قابل تقدیر است اما تاکید ما همچنان به انتقال موج امید به جامعه ادامه دارد.

ادامه خواندن “مدیرعامل تاصیکو در جلسه ویدیو کنفراس مدیران روابط عمومی”