سلیمانی خبر داد: ظرفیت تولید شرکت های تاصیکو تا 3 سال دیگر 2 برابر می شود

بهره برداری10 طرح توسعه ای با هزینه 1700 میلیارد تومان تا نیمه اول 1400
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین از افزایش ظرفیت تولید شرکت های تاصیکو تا 3 سال آینده خبر داد و گفت: 10 طرح توسعه ای با هزینه 1700 میلیارد تومان تا پایان سال و نهایتا نیمه اول سال 1400 به بهره برداری خواهد رسید.

ادامه خواندن “سلیمانی خبر داد: ظرفیت تولید شرکت های تاصیکو تا 3 سال دیگر 2 برابر می شود”